คณะผู้บริหาร

นายเอกพงษ์ ตรีเนตร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา