ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ เริ่มเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2480 โดยใช้ ชื่อว่า “โรงเรียนประชาบาล ตำบลปากคลองบางปลากด (พระสมุทรเจดีย์)” โดยอาศัยศาลา พักร้อน (เก๋งจีน) ขององค์พระสมุทรเจดีย์เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน
เหตุการณ์เปลี่ยนแปลง
ปี พ.ศ เหตุการณ์
พ.ศ.2485 - นางสาวเยี่ยม  เกษสุวรรณ  บริจาคเงินจำนวน 1,000 บาท  นายเจียม เมืองงามขำ บริจาคเงินจำนวน 500 บาท  สมทบกับเงินราชการสร้างอาคารเรียน แบบ ป.1 ขนาด 3 ห้องเรียน  ในที่ดินขององค์พระสมุทรเจดีย์  เปิดใช้เป็นอาคารเรียนเมื่อวันที่ 24  มิถุนายน พ.ศ. 2485
พ.ศ. 2504 - ได้เปิดสอนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย  เป็นโรงเรียนตัวอย่างแห่งแรกของตำบล         ปากคลองบางปลากด  และในปีนี้ นายประสงค์  ตั้งตรงจิตร  เจ้าของห้างขายยาตรา     ใบโพธิ์  บริจาคเงินจำนวน 10,000 บาท  สมทบกับเงินงบประมาณของทางราชการสร้างอาคารเรียนแบบวันครูขนาด 5 ห้องเรียน และได้ทำพิธีเปิดใช้อาคารเรียนเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2504 ได้สร้างอาคารเรียนแบบ 008 จำนวน  4 ห้องเรียน  และสร้างโรงฝึกงานโดยใช้งบประมาณของทางราชการ
พ.ศ. 2513 - ได้รับงบประมาณจากทางราชการสร้างอาคารเรียนแบบ 008  ต่ออีก 1 มุขกลาง และห้องเรียนอีกจำนวน 4 ห้องเรียน และประชาชนได้บริจาคเงินจำนวน 10,000 บาท สร้างทางเท้าคอนกรีตเชื่อมต่ออาคารเรียน
พ.ศ. 2515 - สร้างบ้านพักครูจำนวน 1 หลัง จากเงินงบประมาณทางราชการ
พ.ศ. 2516 - สร้างอาคารเรียนแบบ 017 ขนาด 4 ห้องเรียน ใต้ถุนสูงจากงบประมาณของกองสลากและประชาชนสมทบ
พ.ศ. 2517 - ประชาชนบริจาคโต๊ะ เก้าอี้นั่งเดียว 30 ชุด และสร้างทางเท้าคอนกรีต
พ.ศ. 2518 - ต่อเติมอาคารเรียนแบบ 017 จำนวน 4 ห้องเรียน จากงบประมาณ กสธ. และ สภา
  ตำบลให้งบประมาณถมสนาม
พ.ศ. 2519 - ขุดบ่อบาดาลจากเงินบำรุงการศึกษาและต่อเติมโรงฝึกงานจากงบประมาณของสภาตำบล
พ.ศ. 2521 - สร้างบ้านพักครูจำนวน 2 หลัง  และสร้างอาคารเรียนแบบ 017 จากงบประมาณของทางราชการ
พ.ศ. 2522 - สร้างถังเก็บน้ำฝนคอนกรีตเสริมเหล็กแบบกรมอนามัยจำนวน 3 ถัง จากงบประมาณ           กรมอนามัย และจากประชาชน
พ.ศ. 2523 - ซ่อมและเปลี่ยนแปลงหลังคาทั้งหมดของอาคารวันครู (2504) เป็นกระเบื้องลอนคู่สีขาวจากงบประมาณทางราชการ
พ.ศ. 2524 - สร้างสนามบาสเกตบอลจากงบสภาตำบล พร้อมม้านั่งหินจำนวน 20 ตัว
พ.ศ. 2526 - ต่อเติมอาคารเรียน 017 จากเดิม 2 ห้องเรียน เป็น 4 ห้องเรียน
พ.ศ. 2527 - เสริมพื้นชั้นล่างของอาคาร 017 สร้างอาคารเอนกประสงค์แบบ สปช. 201  สร้างส้วมแบบ สปช. ป.33/2526 ขนาด  4  ที่นั่ง และสร้างถังซีเมนต์แบบ ฝ.33
พ.ศ. 2529 - ได้รับงบประมาณจาก ส.ส. เป็นครุภัณฑ์ห้องสมุดและหนังสือห้องสมุด สร้างส้วมแบบ          สปช. 602/2526 จำนวน 1 หลัง 6 ที่นั่ง และสร้างอาคารเอนกประสงค์แบบ 205/2516 จำนวน 1 หลัง
พ.ศ. 2530 - ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 9 ห้องเรียน แบบ 2/28 สร้างส้วมจำนวน 1 หลัง 4 ที่นั่ง แบบ 601 / 2526
พ.ศ. 2531 - ได้รับงบประมาณสร้างส้วม 1 หลัง แบบ 603 / 29  จำนวน 4 ที่นั่ง
พ.ศ. 2533 - ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 9 ห้องเรียน แบบ 2/28 ต่อเติมจากอาคารเดิมให้เต็มรูปแบบจำนวน 18 ห้องเรียน
พ.ศ. 2534 - ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 9 ห้องเรียน แบบ 2/28  จำนวน 1 หลัง
พ.ศ. 2536 - รื้ออาคารแบบวันครู (2504) ซึ่งอยู่ด้านหน้าโรงเรียนไปก่อสร้างเป็นอาคารโรงอาหารชั่วคราว
พ.ศ. 2538 - สร้างรั้วโรงเรียน โดยได้รับเงินบริจาคจากครอบครัวสวาทยานนท์
พ.ศ. 2540 - ทำเขื่อนดินด้านหลัง โดยได้รับเงินบริจาคจากครอบครัวสวาทยานนท์
พ.ศ. 2541 - นายสมพงษ์  ธีระมงคลกุล และครอบครัว   ได้บริจาคเงินสร้างเสาธง
- พระครูสังฆรักษ์  ณัฐพงษ์  ขันติวโร และอาจารย์อุบล พลับนิ่ม  บริจาคเงินสร้างพระพุทธรูปประจำโรงเรียน 2 องค์ คือ พระพุทธรูปปางห้ามสมุทร และพระพุทธรูปปางลีลา
- พระครูสังฆรักษ์  ณัฐพงษ์  ขันติวโร และอาจารย์อุบล  พลับนิ่ม  เป็นประธานในการจัดหาผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินเพื่อสร้างอาคารหอสมุดจตุรมุข เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา รัชกาลที่ 9
พ.ศ. 2542 - ถมดินบริเวณด้านหลังโรงเรียนเพื่อทำแปลงเกษตรโดยได้รับเงินบริจาคจากประชาชน             ผู้มีจิตศรัทธา
พ.ศ. 2543 - ได้รับงบประมาณและเงินบริจาคสมทบสร้างอาคาร 2/28  จำนวน 15 ห้องเรียน  งบประมาณ  6,306,425 บาท ( อาคารสวาทยานนท์ )
พ.ศ. 2545 - ได้รับงบประมาณและเงินบริจาคสมทบสร้างอาคารสำหรับจัดทำศูนย์การเรียนรู้การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการจำนวน 10 ห้อง งบประมาณ 1,080,000 บาท
พ.ศ. 2546 - ได้รับเงินบริจาคเพื่อปรับปรุงพื้นที่ด้านหลังโรงเรียนประมาณ 2 ไร่ คิดเป็นเงิน 600,000 บาท
พ.ศ. 2547 - ได้ปรับปรุงพื้นห้องเรียนในอาคารแบบ 2/28 จำนวน 11 ห้องเรียน เป็นเงิน 200,000 บาท
.. 2548 - ได้ปรับปรุงพื้นห้องเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 9 ห้องเรียน  และปรับปรุงระบบเครื่องขยายเสียงและสัญญาณการเข้าเรียนเป็นเงิน 75,000  บาท
.ศ. 2549 - ได้ปรับปรุงพื้นห้องเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6  จำนวน  12  ห้องเรียน  เป็นจำนวนเงิน 160,000 บาท
พ.ศ. 2550 - สร้างส้วมนักเรียนแบบมาตรฐาน 6 ที่นั่ง 3 หลัง  และส้วมครู 1 หลัง 2 ที่นั่ง  โดยใช้เงินรายได้สถานศึกษา  เป็นเงิน 1,390,000 บาท
.. 2551 - คุณสุทัศน์  โกมลโรจนาภรณ์  ได้บริจาคสร้างอาคารเรียน แบบ 105 / 28  จำนวน  1 หลัง  เป็นเงิน 3,000,000 บาท  และโรงเรียนต่อเติมห้องประชุมโดยใช้เงินรายได้สถานศึกษา และเงินอุดหนุน เป็นเงิน 1,200,000 บาท
พ.ศ. 2552 - ได้รับงบประมาณจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ก่อสร้างท่อระบายน้ำความยาว 350 เมตร  และปรับปรุงผิวลานจอดรถหน้าอาคารสำนักงาน เป็นเงิน 410,000 บาท
- ได้รับงบประมาณจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กองทุนพัฒนาไฟฟ้าพระนครใต้ก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียชีวภาพ ขนาด 10x12 เมตร พร้อมติดตั้งท่อสูบน้ำขนาด 8 นิ้ว จำนวน 2 ท่อ  เป็นเงิน  600,000 บาท
- คุณวิชัย  สวาทยานนท์  และครอบครัวบริจาคเงินสร้างหอประชุมขนาดใหญ่ชั้นเดียว  เป็นเงิน 13,950,000,000  บาท
- สร้างห้องอาหารสำหรับครูด้วยเงินบริจาค ขนาด 6x8 เมตร เป็นจำนวนเงิน 520,000  บาท
พ.ศ. 2555 - ได้รับงบประมาณปรับปรุงสนาม  เป็นจำนวนเงิน 1,300,000  บาท
- ได้รับงบประมาณสื่อ/ครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยภาพจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  เป็นจำนวนเงิน 1,800,00 บาท
- ปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้าอาคารสำนักงาน  ปรับปรุงพื้นที่ห้องพักครูและจัดสร้างอาคารสหกรณ์โรงเรียน เป็นเงิน 1,186,577 บาท โดยใช้งบการไฟฟ้า งบรายได้สถานศึกษา เงินสวัสดิการ
 พ.ศ. 2556 - 1 ตุลาคม นายณรงค์  ธีระกุล  ผู้อำนวยการได้เกษียณอายุราชการ นางนภาพร สุรเนตร       รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์
- 12 ธันวาคม นางวรีวรรณ  สิงห์ทอง  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชมนิมิตร ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์
พ.ศ. 2557 - มีนาคม  ได้รับงบประมาณจากเทศบาลพระสมุทรเจดีย์  จัดทำห้องเรียนอาเซียนเป็นเงิน  231,000 บาท
- มิถุนายน จัดซื้อเก้าอี้ (ไม้) นักเรียน จำนวน 100 ตัว  พร้อมปรับเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าภายในอาคารเรียนและห้องพิเศษโดยได้รับงบสนับสนุน 120,000 บาท จากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าพระนครใต้
- 12 ธันวาคม  ปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมอาคารสำนักงาน(ส้วมชั้นล่างอาคารและห้องดีตำบล) โดยได้รับงบสนับสนุนจำนวน 500,000 บาท จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. 2558 - มกราคม  ได้รับงบจากสโมสรโรตารี่พระสมุทรเจดีย์ปรับปรุงหอสมุดโรงเรียน จัดซื้อหนังสือพร้อมโต๊ะอ่านหนังสือ เก้าอี้ และพัดลม เป็นเงิน 258,010
- มกราคม  ได้รับสนับสนุนปรับปรุงห้องศูนย์บูรณาการเด็กปฐมวัยและอบรมครูด้านการวิจัยในชั้นเรียน(งบองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการดำเนินการเอง)
- 24 เมษายน  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช. 2/28 ( 2 หลัง) และอาคารประกอบงบประมาณ 1,912,300 บาท (งานถมทราย, งาน คสล, งานประตู – หน้าต่าง, งานทาสี, ซ่อมห้องน้ำพร้อมสุขภัณฑ์)
- ได้รับงบสนับสนุนจากบริษัทไทยเคมีภัณฑ์ ปรับปรุงห้องน้ำ อาคารหอสมุดจัตุรมุขเฉลิมพระเกียรติ ร.9 เป็นเงิน 248,000 บาท
พ.ศ. 2559 - พฤษภาคม ได้รับงบสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า  สมุทรปราการ  3  ก่อสร้างส้วม   เป็นเงิน  480,000 บาท
พ.ศ. 2560 - กุมภาพันธ์  ได้รับงบประมาณปรับปรุงอาคารเรียน สิ่งก่อสร้าง เป็นเงิน  3,898,100 บาท
- เมษายน  ได้รับงบสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า  สมุทรปราการ  3  จัดซื้อคอมพิวเตอร์   เป็นเงิน  384,700  บาท
- พฤศจิกายน  ได้รับเงินจากคุณวิชัย  สวาทยานนท์ ปรับปรุงหลังคาหอประชุมสวาทยานนท์ จำนวนเงิน  480,000  บาท
 พ.ศ. 2561 - 1 ตุลาคม นางวรีวรรณ  สิงห์ทอง  ผู้อำนวยการได้เกษียณอายุราชการ นางกิ่งดาว เทือกขันตรี รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์
- 25 ตุลาคม นายเอกพงษ์  ตรีเนตร  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์
พ.ศ. 2562 - สิงหาคม ปรับปรุงพัฒนาสนามโรงเรียนเป็นสนามหญ้าเทียม และจัดซื้อ Big Fan ติดตั้ง ณ หอประชุมสวาทยานนท์ 
- 1 ตุลาคม  นางสาลี  จันทร์ตรี          ครูชำนาญการพิเศษ
                นางอรพิน  บวรอิทธิกร     ครูชำนาญการพิเศษ
                นายวันชัย  ธีรวรรณสาร   ครูชำนาญการพิเศษ
                นายสำเริง  สังข์ทอง        นักการภารโรง ได้เกษียณอายุราชการ