ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
38
34
72
3
อบ.2
50
60
110
4
อบ.3
60
55
115
4
รวม อบ.
148
149
297
11
ป.1
58
71
129
4
ป.2
53
74
127
4
ป.3
69
81
150
4
ป.4
66
60
126
4
ป.5
65
56
121
4
ป.6
79
73
152
4
รวมประถม
390
415
805
24
 
       
รวมทั้งหมด
538
564
1,102
35
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563