วิสัยทัศน์ / พันธกิจ /เป้าหมาย
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
วิสัยทัศน์ (Vision)
ผู้เรียนมีคุณภาพ โรงเรียนได้มาตรฐาน พัฒนาสู่สากล  
บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความเป็นวิถีพุทธ
 
พันธกิจ (Mission)
          1. พัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้และบรรยากาศในโรงเรียนให้สะอาด มีระเบียบ ร่มรื่น สวยงามและปลอดภัย
          2. พัฒนาห้องเรียน ห้องพิเศษให้พร้อมบริการ อยู่ในสภาพดี ทันสมัย
          3. จัดโครงการบริหารงานอย่างเป็นระบบ
          4. มอบหมายงานและภาระงานตามโครงสร้างอย่างชัดเจน
          5. ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน ในการร่วมพัฒนาชุมชน วัดและการจัดการศึกษาของโรงเรียน
          6. ประสานความร่วมมือในการระดมทรัพยากรในการบริหารเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
          7. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการจัดการเรียนการสอน การวัดผล ประเมินผลและการพัฒนาตนเองทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ
          8. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ
          9. พัฒนาครูและบุคลากรในมีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
          10. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความสอดคล้องกับนโยบาย ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงเหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น
          11. จัดทำ / จัดหาสื่อเทคโนโลยี นวัตกรรมที่เหมาะสมและทันสมัยมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน การวัดผล ประเมินผลและพัฒนางาน
          12. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในทุกชั้นเรียน
          13. ปลูกฝังและเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
          14. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชน สังคมและปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตย
          15. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกเห็นแก่ประโยชน์ส่วนร่วม อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
          16. ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
          17. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเห็นคุณค่า ภูมิใจในภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรมไทย
          18. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
          19. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา
          20. จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์
          21 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
          22. ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักตนเอง พึ่งตนเองและมีบุคลิกภาพที่ดี

เป้าหมาย (Goal)
          โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ มุ่งเน้นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความรู้ ความสามารถ ทักษะชีวิตและอยู่กับสังคมโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างมีความสุขและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข