ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณฐมน บุญมาเลิศ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางรพีกร กฤชาพาสงค์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายเสริมชัย เลิศศักดิ์พณิชย์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายวรรณวุฒิ วรรณารุณ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :