คำสั่งงานบริหารวิชการ
คำสั่งงานบริหารวิชการ ปี2563
3.2563 คำสั่งวิชาการ ครูจิตอาสาฯ โรงเรียนบ้านขุนสมุทร ครั้งที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
4.2563 คำสั่งวิชาการ ประจำสายชั้น และงานพิเศษ ภาคเรียนที่ 2 ปี 2562 เพิ่มเติม ครูประพล
6.2563 คำสั่งวิชาการ แข่งขัน บรรยายธรรม ระดับจังหวัด 2563
7.2562 คำสั่งวิชาการ แต่งตั้ง ผู้ช่วย วัดและประเมินผล เทียบโอน น้องเต้ย ปี 2562
8.2563 คำสั่งวิชาการ แต่งตั้ง พี่อิส ระบบสารสนเทศ โรงเรียน วารสารวิชาการ
10.2563 คำสั่งวิชาการ วารสารเพชรเจดีย์ ปี 2563
14.2563 คำสั่งวิชาการ สอบ ONET ปี 2562
24.2563 คำสั่งวิชาการ สอบ RT ป1 ปี 2562
28.2563 คำสั่งวิชาการ งาน Open House  ปีการศึกษา 2562
29.2563 คำสั่งวิชาการ สอบ NT ป 3 ปีการศึกษา 2562
32.2563-คำสั่งวิชาการ-ปรับปรุงข้อสอบ-ป.2-และ-ป.5-เทอม2
33.2563 คำสั่งวิชาการ การสอบข้อสอบมาตรฐานปลายปีของผู้เรียน ป2 ป4 ป5 ปี 2562
35.2562 คำสั่งวิชาการ สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปี 2562
38.2563  แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือเรียน
39.2563 แต่งตั้งคณะกรรมการผ่านความเห็นชอบการก
40.2563 คำสั่งวิชาการ จัดทำประกาศนียบัตร ป 6 ปี 2562
41.2563 คำสั่งวิชาการ ทบทวนหลักสูตรสถานศึกษา 2562
45.2563 คำสั่งวิชาการ วิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตร ปี 2563